Nasze działania w 2016 roku

     

Projekty realizowane w roku 2016

MODELowe Środowiska Lokalne
Wnioskodawca: Stowarzyszenie CWOP
Termin realizacji: 1.10.2014 - 31.03.2016
Finansowanie: Zarząd Wojewódzwa Warmińsko-Mazurskiego
Dofinansowanie: 300000 zł.

Charakterystyka zadania:
"MODELowe Środowiska Lokalne" to projekt partnerski (partnerstwo publiczno-społęczne), zakaładający wdrożenie autrskiego i innowacyjnego rozwiązania w zakresie aktywizacji społeczności loklanych w oparciu o ekonomię społeczną, przedsiębiorczość, potencjał loklany i współpracę środowisk loklanych z organami administracji publicznej - na każdym etapie.

Głownym celem przedsięwzięcia jest wzrost potencjału ekonomicznego 100 mieszkańców obszarów wiejskich powiatu ostródzkiego poprzez wdrożenie modelu ekonomizacji społecznej środowisk lokalnych. Zakłądane cele zostaną osiągnięte poprzez utowarzenie Centrum Animacji Przedsiębiorczości Społecznej, współpracę z samorządami lokalnymi, wdrożenie ścieżek rozwoju w środowiskach lokalnych, organizację spotkań animacyjnych oraz szkoleń podnoszących wiedzę i kwalifikacje mieszkańców, a także tworzenie i wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w pwiecie ostródzkim, w tym wsi tematycznych.  Ponadto ważnym aspektem jest współpraca pomiędzy mieszkańcami powiatu ostródzkiego poprzez swoich przedstwicieli z jednośtkami samorządu terytorialnego, czego efektem będzie wspólne przygotowanie Planów Odnowy Miejscowości oraz Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Chociaż wiodącym kierunkiem przedsięwzięcia jest aktywizacja środowisk lokalnych - głównie wiejskich, to projekt realizuje także inne założenia zgodne z Rocznym Programem Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Organizacjami Pozarządowymi.

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
w ramach projektu powstaną odnowy miejscowości, do powstania których niezbędne jest zdiagnozowanie lokalnego dziecictwa kulturowego. Powstaną loklane produkty turystyczne, których produkacja oparta jest na tradycyjnych procesach, procedurach i recepturach. Mieszkańcy zaangażowani w cały proces pozanają historię i kulturę swojej miejscowości. Nauczą się pielęgnować poprzez wytwarzane przez siebie produty i usługi.

Ekologii i ochrony zwierząt oraz dziecictwa przyrodniczego
Jak wyżej - cały model opiera się na zasobach loklanych - także przyrodniczych. Lokalne produkty i usługi będą organizowane w oparciu o możliwości otaczającej przyrody przy jednoczesnym jej poszukiwaniu, np. Liwa-Wieś bogactwa leśnego będzie produkować dania z grzybów, jagód itp. Stare Jabłonki - Wieś Jabłkowych Smaków - "jabłonnik" bezalkoholowy napój jabłkowy z lokalnych sadów.

Rozwój turystyki
Każda wieś opracuje w sposób biznesowy (menager wsi) lokalny produkt turystyczny składający się przykładowo z następujących elementów: gra terenowa, obiad i podwieczorek dla turystów, danie lokalne w wersji mobilnej, pakiet warsztów. Miejscowości wypracują biznesplany swoich produktów, a menager będzie odpowiedzialny za ich sprzedaż. Oferty miejscowości zostaną przedstawione pobliskim hotelom, kwaterom noclegowym , gospodarstwom agroturystycznym itp. Dzięki temu zwiększy się atrakcyjność turystyczna regionu - nie tylko powiatu ostródzkiego.

Wzmacnianie integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin w województwie
Poprzez wspólne przygotowanie produktów usług, obsługę turystów, udział a następnie prowadzenie warsztatów dla gości doprowadzą do interacji i aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców środowisk lokalnych.

Rozwój sektora pozarządowego
W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie  nie tylko mieszkańcom ale również organizacjom pozarządowym, które docelowo wezmą na siebie funkcję organzatora lokalnych wydarzeń. Będą osobą prawną reprezentującą dane środowisko, wystawią fakturę/rachunek za obsługę grup turystycznych, sprzedaż produktów itp. Doradcy i animatorzy wesprą organizacje i inne podmioty ekonomii społecznje w całym powiecie w celu profesjoalizacji swoich usług i działań.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska