Zespół CWOP

     

Zespół CWOP

Małgorzata Hołubiec Od 2005 r. koordynatorka i doradca Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Ostródzie. Doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Olsztynie. Doradca Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Olsztynie. Działaczka pozarządowa od 9 lat. Autorka i realizatorka kilkudziesięciu wniosków i projektów m.in. ze środków Phare, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Programów Wspólnotowych UE, POKL i innych krajowych oraz międzynarodowych.dynator CWOP
cwop@cwop.org.pl
Justyna Nowicka koordynator organizacyjny, odpowiedzialna za działania informacyjne CWOP (Newsletter, artykuły, strona www.cwop.org.pl)
justyna.nowicka@cwop.org.pl
Magdalena Wollman doradca/animator
Absolwentka Szkoły Animatorów Społecznych Warmii i Mazur
magda.wollman@cwop.org.pl
Sylwia Wyszyńska animatorka i trenerka w organizacjach pozarządowych oraz środowiskach lokalnych. Absolwentka Szkoły Animatorów Społecznych Warmii i Mazur oraz Szkoły Trenerów STOP Warmii i Mazur. Od 10 lat działaczka w sektorze ngo. Autorka i koordynatorka wielu projektów pobudzających środowiska lokalne do działania, współfinansowanych z różnych źródeł krajowych, zagranicznych i UE. Specjalistka w zakresie zakładania organizacji pozarządowych, tworzenia projektów i ich zarządzania.
sylwia.wyszynska@cwop.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska