Cele statutowe

     

Cele statutowe.

 

 1. wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej;
 2. kreowanie, wspieranie i promowanie inicjatyw społecznych, aktywności społecznej oraz postaw obywatelskich;
 3. budowanie potencjału sektora pozarządowego oraz integracja i promocja organizacji pozarządowych;
 4. animowanie i wspieranie partnerstw lokalnych;
 5. kreowanie współpracy organizacji pozarządowych oraz współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji rządowej, samorządowej i środowiskami biznesu.
 6. rozwój ekonomii społecznej;
 7. rozwój lokalny;
 8. promowanie, wspieranie i prowadzenie działań oraz inicjatyw w obszarze edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, 0chrony środowiska;
 9. ochrona i promocja zdrowia;
 10. rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze społeczeństwa obywatelskiego;
 11. wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
 12. wspieranie działań aktywizujących osoby i grupy dotknięte i zagrożone wykluczeniem społecznym;
 13. integracja oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób dotkniętych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 14. wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów;
 15. wspieranie działalności naukowej oraz naukowo-technicznej;
 16. wspieranie działalności oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów;
 17. wspieranie działalności w zakresie dobroczynności.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska