Nasze działania w 2015 roku

     


Alternatywa

Wnioskodawca: Stowarzyszenie CWOP
Termin realizacji: 1.04.2015 - 31.12.2015
Finansowanie: Zarząd Wojewódzwa Warmińsko-Mazurskiego
Dofinansowanie: 5000 zł.

 

Krótka charakterystyka zadania:
Założeniem projektu Alternatywa jest stworzenie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego w skali kraju modelu pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Model ma wesprzeć młodzież w nabyciu umiejętności społecznych chroniących przed dysfunkcjami, patologiami społecznymi. Główne założenia projektu oparte będą na innowacyjnym w skali regionu i kraju - streetworkingu rówieśniczym połączonym z powołaniem młodzieżowego Centrum obejmującym rozwoj różnych form aktywności i kompetencji społecznych/obywatelskich uzupełnionych o wsparcie socjoterapeutyczne. Głowną grupę beneficjentów będzie stanowić młodzież w wieku 16-21 lat, jednak w realizację projektu zaangażowani będą również uczetnicy poniżej 16 roku życia, rodzice, lokalne organizacje pozarządowe, instytucje pomocy społecznej.

Wolontariusze w akcji
Wnioskodawca: Stowarzyszenie CWOP
Termin realizacji: 1.05.2015 - 30.06.2015
Finansowanie: Powiat Ostródzki
Dofinansowanie: 5000 zł.


Krótka charakterystyka zadania:
Zadanie "Wolontariusze w akcji" będzie realizowane na terenie powiatu ostródzkiego. Aresatami są młodzi ludzie - młodzież ze szkół wraz ze swoimi opiekunami. Przez dwa miesiące będą uczyć się jak być wolontariuszem, jak przygotować wygarzenie z udziałem wolontariuszy, jakie formalności należy spełnić by pracować jako wolontariusz (dokumenty, ubezpieczenie, sprawozdawczość, itp.). Uczestnicy przygotują się do funkcji młodzieżowego lidera w grupie rówieśniczej, a swoje umiejętności zweryfikują podczas Ogólnopolskiej Gali Ośmiu Wspaniałych.

W poszukiwaniu kwiatu paproci
Wnioskodawca: Stowarzyszenie CWOP
Termin realizacji: 1.05.2015 - 30.11.2015
Finansowanie: Zarząd Wojewódzwa Warmińsko-Mazurskiego
Dofinansowanie: 3556 zł.

Krótka charakterystyka zadania:
Głównym celem zadania jest odbudowa więzi międzyludzkich, aktywizacja i integracja społęczności Mostkowa poprzez zaangażowanie do wspólnej pracy na rzecz wsi tematycznej oraz kontynuacja wcześniej inicjowanych działań. W ramach zadania poprawiona zostanie estetyka wsi tematycznej zgodnie z motywem przewodnim, a w szczególności miejsc szczególnie ważnych dla mieszkańców tj., pole szuwarkowe, przystanek komunikacji publicznej, herb kwiatowy.
w ramach zadania przeprowadzone zostaną warsztaty:
- ogrodnicze - poprawa estetyki wsi tematycznej, szuwarkowego pola, przystanku oraz miejsca gdzie corocznie tworzony jest herb kwiatowy wsi;
- literacko-artystyczne - przygotowanie książeczki dla dzieci (kolorowanki z tekstem) w oparciu o legendę o Mostkowie;
- gra "kwiat paproci" - przygotowanie gry terenowej w oparciu o legendę wsi oraz poszukiwania kswiatu paproci.
Ważnym elementem będzie organizacja imprezy plenerowej pod nazwą "Noć Świętojańska w Krainie Wyobraźni", w trakcie której zaprezentowane zostaną produkty lokalne, wspólne gry i zabawy mieszkańców oraz przybyłych gości.
Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Mostkowo-Kraina Wyobraźni"

Rozój społeczeństwa Obywatelskiego poprzez....
Wnioskodawca: Stowarzyszenie CWOP
Termin realizacji: 1.03.2015 - 15.12.2015
Finansowanie: Zarząd Wojewódzwa Warmińsko-Mazurskiego
Dofinansowanie: 2500 zł.


Krótka charakterystyka zadania:
Oferowane zadanie jest kontynuacją podjętych w ubiegłym roku działań skierowanych przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wyłącznie do organizacji pozarządowych z terenu Gminy Łukta. Zadanie charakteryzuje się indywidualizacją podejścia oraz elastycznością w dostosowaniu narzędzi wsparcia. W ramach zadania zaplanowano przeprowdzenie 42 h doradztwa dla organizacji pozarządowych. Jednakże zakres wsparcia będzie znacznie większy, co możliwe jest dzięki ugruntowanej pozycji CWOP w powiecie ostródzkim, możliwościom pozyskania dodatkowego finansowania (Powiat Ostródzki, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) oraz ścisłej współpracy CWOP z Inkubatorem Przedsiębiorczości Społecznej. Dzięki temu oragzniacje z Gminy Łukta będą miały bezpośredni dostęo do bieżących informacji i wiedzy - bezpłatnie. Istotą zadania jest wspieranie potencjału oragzniacji pozarządowych z Gminy Łukta w oparciu o zdiagnozowane potrzeby i trudności. Będzie to możliwe dzięki współpracy z samorządem, wymianie doświadzeń i informacji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska